(EN): This page contains information about the legal aspects which might concern the visitors of this website. The last update of the following content has been performed on 01.01.2023. Click on this paragraph to read more.

Who are we?

DigiKits currently exists solely as a web portal running on this internet domain, which is currently represented by ZOOM-ARTTIBO TRADING SRL (CUI: 26827207 | EUID: ROONRC.J23/1249/2010), a legal entity who owns full rights of use over digikits.eu. We, the registrant and the contributing members to this website, advise you, the visitors of this website, to take note of the following aspects:

What data do we collect and why?

  • User account data: if you choose to register as a collaborator we will collect the data from the user account creation form – name, surname, email address, password and username, and personal information that you can leave at choice in user profile (i.e. biographical description).
  • Data from comments: when visitors leave comments on the site, we collect the data shown in the comments form – name and email address, but also the IP address of the visitor and the number of user agents in the browser to help us detect spam. An anonymous string (also called a hash), created from your email addresses, can be provided to the Gravatar service to see if you use it. The privacy policy of the Gravatar service is available here: https://automattic.com/privacy/. Once the comment is approved, your profile picture is visible to the public next to your comment.
  • Media data: If you upload images to the website, you should avoid uploading images that have included embedded location data (EXIF GPS). Website visitors can download and extract all location data from images on the site.
  • Data from cookies: if you leave a comment on our site, you can choose to save your name, email address and website in cookies. These are for your convenience, so you don’t have to fill them in again when you leave another comment. These cookies will be valid for one year. If you go to our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie does not contain personal data and is deleted when you close your browser. When you log in, we will also set some cookies to save your login information and on-screen display options. Authentication cookies are retained for two days, and those for on-screen display options are retained for one year. If you select “Remember me”, your login cookies will be kept for two weeks. If you log out of your account, your login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie does not include personal data and simply indicates the ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

For how long do we keep your data?

We keep your data in accordance with the applicable GDPR law and we do not intend and will not use your data for other purposes than the initial one for which the data was sent to us. For users only (if any), who register on our website, we store the personal information they provide in their user profile for the duration of their collaboration. All users can view, edit or delete their personal information at any time (but cannot change their username).

What rights do you have over your data left on this website?

If you have an account or have left comments on this website, you can request to receive an export file with the personal data we hold about you, including all the data you have provided to us. You can also ask us to delete all personal data we hold about you. They do not include all the data we are obliged to keep for administrative, legal or security purposes.

Content from other websites

Articles on this site may include embedded content (for example, videos, images, articles, etc.). Content embedded on other websites behaves exactly as if visitors viewed another website. These websites may collect data about you, use cookies, incorporate additional third-party tracking, and monitor your interaction with embedded content, including tracking your interaction with embedded content if you have an account and are logged in. in that website.

Domain hosted by

Romarg SRL

Contact details

contact@digikits.eu

 


 

(RO): Această pagină conţine informaţii despre aspectele legale pe care trebuie să le aveţi în vedere ca vizitator al acestui website. Ultima actualizare a conţinutului acestor notificări a fost făcută în data de 01.01.2023. Click pe acest paragraf pentru a citi mai mult.

Cine suntem?

DigiKits există în present doar sub forma acestui website care funcționează pe domeniul de internet digikits.eu, domeniu representat de ZOOM-ARTTIBO TRADING SRL (CUI: 26827207 | EUID: ROONRC.J23/1249/2010), o entitate juridică ce deține în întregime dreptul de folosință. Noi, registrantul și membrii colaboratori ai acestui website, vă informăm despre următoarele aspecte:

Ce date colectăm și de ce le colectăm?

  • Date din contul de utilizator: dacă optezi să te înregistrezi ca și colaborator vom colecta datele din formularul de creare a contului de utilizator – nume, prenume, adresă de email, parolă și nume de utilizator, si informațiile personale pe care le poți lăsa la alegere în profilul de utilizator (i.e. descrierea biografică).
  • Date din comentarii: când vizitatorii lasă comentarii pe sit, colectăm datele arătate în formulul de comentarii – nume și adresă de email, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului. Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.
  • Date din media: dacă încarci imagini pe situl web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe sit.
  • Date din cookies: dacă lași un comentariu pe situl nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an. Dacă mergi la pagina noastră de autentificare, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul. Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate. Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

Cât timp îți păstrăm datele?

Păstrăm datele în acord cu prevederile legale și nu le vom folosi cu alt scop decât cel pentru care au fost înregistrate inițial. Pentru utilizatorii care se înregistrează pe situl nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator).

Ce drepturi ai asupra datelor tale?

Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest sit web, poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest sit pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web. Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

Domeniu găzduit de

Romarg SRL

Date de contact

contact@digikits.eu